V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid -19, thực hiện cách ly đối với người về từ Hàn Quốc