Đài PT-TH Thái Nguyên. Video ôn tập chương trình học phổ thông năm 2020

- Môn Địa lý 12

+ Phát sóng ngày 11/4/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-kien-thuc-pho-thong-mon-dia-ly-lop-12-phan-tich-de-thi-tham-khao-va-dinh-huong-on-tap-thi-thpt-quoc-gia-nam-2020-77849.html

+ Phát sóng ngày 18/4/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-kien-thuc-pho-thong-mon-dia-ly-lop-12-chuyen-de-vi-tri-dia-ly-pham-vi-lanh-tho-dat-nuoc-nhieu-doi-nui-78078.html

+ Phát sóng ngày 25/4/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-dia-li-thien-nhien-nhiet-doi-am-gio-mua-78276.html

+ Phát sóng ngày 29/5/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-dia-ly-khai-thac-kien-thuc-qua-bang-so-lieu-thong-ke-va-bieu-do-79173.html

+ Phát sóng ngày 12/6/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-chuong-trinh-hoc-pho-thong-mon-dia-li-lop-12-chuyen-de-dia-li-cac-vung-kinh-te-79474.html

+ Phát sóng ngày 16/6/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-chuong-trinh-hoc-pho-thong-mon-dia-li-lop-12-chuyen-de-dia-li-cac-vung-kinh-te-79474.html

+ Phát sóng ngày 26/6/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-dia-ly-chuyen-de-dia-ly-dan-cu-va-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-79811.html

- Môn Toán 12

+ Phát sóng ngày 8/4/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-kien-thuc-pho-thong-mon-toan-lop-12-tinh-don-dieu-cua-ham-so-77758.html

+ Phát sóng ngày 10/4/2020

http://thainguyentv.vn/mon-toan-lop-12-chu-de-giai-tich-lop-12-chuong-i-77825.html

+ Phát sóng ngày 15/4/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-toan-gia-tri-lon-nhat-gia-tri-nho-nhat-77960-77960.html

+ Phát sóng ngày 14/7/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-toan-chu-de-duong-tiem-can-dai-ptth-thai-nguyen-78048.html

+ Phát sóng ngày 24/4/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-toan-luy-thua-ham-so-luy-thua-va-logarit-78253.html

+ Phát sóng ngày 25/4/2020

http://thainguyentv.vn/huong-dan-on-tap-mon-toan-hoc-lop-12-the-tich-khoi-chop-78285.html

+ Phát sóng ngày 29/4/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-toan-on-tap-the-tich-khoi-lang-tru-78407.html

+ Phát sóng ngày 18/5/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-toan-on-tap-ham-so-mu-ham-so-logarit-78882.html

+ Phát sóng ngày 25/5/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-mon-toan-hoc-lop-12-phuong-trinh-bat-phuong-trinh-mu-logarit-79054.html

+ Phát sóng ngày 1/6/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-toan-nguyen-ham-dai-ptth-thai-nguyen-79228.html

+ Phát sóng ngày 8/6/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-chuong-trinh-pho-thong-mon-hinh-hoc-lop-12-tich-phan-va-ung-dung-cua-tich-phan-trong-hinh-hoc-79365.html

+ Phát sóng ngày 15/6/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-chuong-trinh-hoc-pho-thong-mon-hinh-hoc-lop-12-mat-non-mat-tru-mat-cau-79528.html

+ Phát sóng ngày 22/6/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-toan-hoc-chu-de-so-phuc-79706.html

+ Phát sóng ngày 29/6/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-toan-phuong-phap-toa-do-trong-khong-gian-dai-ptth-thai-nguyen-79864.html

+ Phat sóng ngày 6/7/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-toan-hoc-chuyen-de-to-hop-xac-suat-79996.html

+ Phát sóng ngày 13/7/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-mon-toan-lop-12-chu-de-day-so-cap-so-cong-cap-so-nhan-gioi-han-80114.html

- Môn Sinh 12

+ Phát sóng ngày 14/4/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-sinh-hoc-co-che-di-truyen-va-bien-di-cap-phan-tu-77918.html

+ Phát sóng ngày 21/4/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-sinh-hoc-co-che-di-truyen-va-bien-di-cap-do-te-bao-78169.html

+ Phát sóng ngày 21/4/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-sinh-hoc-co-che-di-truyen-va-bien-di-cap-do-te-bao-78169.html

+ Phát sóng ngày 28/4/2020

http://thainguyentv.vn/huong-dan-on-tap-mon-sinh-hoc-lop-12-quy-luat-cua-hien-tuong-di-truyen-phan-1-78377.html

+ Phát sóng ngày 28/5/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-chuong-trinh-pho-thong-mon-sinh-hoc-lop-12-tinh-quy-luat-cua-hien-tuong-di-truyen-79108.html

+ Phát sóng ngày 11/6/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-chuong-trinh-pho-thong-mon-sinh-hoc-lop-12-ung-dung-di-truyen-hoc-di-truyen-hoc-quan-the-79436.html

+ Phát sóng ngày 10/7/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-chuong-trinh-pho-thong-lop-12-mon-sinh-hoc-chuyen-de-chuyen-hoa-vat-chat-va-nang-luong-o-thuc-vat-80069.html

- Môn Vật lý 12

+ Phát sóng ngày 11/4/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-kien-thuc-pho-thong-mon-vat-ly-lop-12-chuyen-de-dao-dong-co-77848.html

+ Phát sóng ngày 18/4/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-kien-thuc-pho-thong-mon-vat-ly-lop-12-chuyen-de-dao-dong-co-tiep-78079.html

+ Phát sóng ngày 21/5/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-vat-ly-dao-dong-co-tiep-dai-ptth-thai-nguyen-78940.html

+ Phát sóng ngày 25/4/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-vat-li-chuyen-de-dao-dong-co-tiet-2-78274-78274.html

+ Phát sóng ngày 4/6/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-chuong-trinh-hoc-pho-thong-lop-12-mon-vat-li-chuyen-de-song-co-79279.html

+ Phát sóng ngày 2/7/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-chuong-trinh-pho-thong-mon-vat-ly-lop-12-chuyen-de-phan-1-cac-may-dien-xoay-chieu-phan-2-dao-dong-va-song-dien-tu-79915.html

+ Phát sóng ngày 16/7/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-chuong-trinh-pho-thong-mon-vat-ly-lop-12-chuyen-de-song-anh-sang-va-luong-tu-anh-sang-80179.html

- Môn Lịch sử 12

+ Phát sóng ngày 14/4/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-lich-su-quan-he-quoc-te-sau-chien-tranh-the-gioi-thu-2-77916.html

+ Phát sóng ngày 21/4/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-lich-su-on-tap-lich-su-the-gioi-hien-dai-78166-78166.html

+ Phát sóng ngày 28/4/2020

http://thainguyentv.vn/huong-dan-on-tap-mon-lich-su-lop-12-chu-de-phong-trao-dan-toc-dan-chu-78382.html

+ Phát sóng ngày 22/5/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-lich-su-on-tap-chuyen-de-viet-nam-1930-1945-78953.html

+ Phát sóng ngày 19/6/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-chuong-trinh-pho-thong-mon-lich-su-lop-12-chuyen-de-on-tap-lich-su-viet-nam-giai-doan-1954-1975-79641.html

+ Phát sóng ngày 3/7/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-chuong-trinh-hoc-pho-thong-lop-12-mon-lich-su-chuyen-de-lich-su-viet-nam-giai-doan-1919-1945-79942.html

- Môn Ngữ văn 12

+ Phát sóng ngày 13/4/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-ngu-van-huong-dan-on-tap-bai-viet-bac-to-huu-tiet-1-77892.html

+ Tây Tiến: https://www.youtube.com/watch?v=baV6UJQZ6Fo&sfns=mo&gidzl=C5pANeOYg7KpHSfIZ3gXTpX1mbEHCQXr8qpFLfqp-IOiICy2cMF_9dmQdGt9PVbzVHgRMZ27ILCIXYMhUm&app=desktop

+ Phát sóng ngày 20/4/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-kien-thuc-pho-thong-mon-ngu-van-lop-12-lam-bai-doc-hieu-trong-de-thi-thpt-quoc-gia-78115.html

+ Phát sóng ngày 22/4/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-kien-thuc-pho-thong-mon-ngu-van-lop-12-lam-bai-doc-hieu-trong-de-thi-thpt-quoc-gia-78115.html

+ Phát sóng ngày 27/4/2020

http://thainguyentv.vn/huong-dan-on-tap-mon-ngu-van-lop-12-bai-3-dat-nuoc-78341.html

+ Phát sóng ngày 20/5/2020

http://thainguyentv.vn/huong-dan-on-tap-mon-van-hoc-lop-12-chuyen-de-tho-ca-viet-nam-78909.html

+ Phát sóng ngày 26/5/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-ngu-van-tac-pham-nguoi-lai-do-song-da-79064.html

+ Phát sóng ngày 2/6/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-chuong-trinh-pho-thong-mon-van-hoc-lop-12-ren-ky-nang-viet-doan-van-nghi-luan-xa-hoi-79261.html

+ Phát sóng ngày 9/6/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-chuong-trinh-hoc-pho-thong-mon-ngu-van-lop-12-tac-pham-vo-chong-a-phu-79403.html

+ Phát sóng ngày 13/6/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-chuong-trinh-hoc-pho-thong-mon-giao-duc-cong-dan-lop-12-chu-de-phap-luat-voi-su-phat-trien-cua-cong-dan-va-dat-nuoc-79504.html

+ Phát sóng ngày 16/6/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-chuong-trinh-hoc-pho-thong-mon-ngu-van-lop-12-tac-pham-vo-nhat-79555.html

+ Phát sóng ngày 23/6/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-chuong-trinh-pho-thong-mon-ngu-van-lop-12-chuyen-de-on-tap-van-xuoi-viet-nam-bai-2-vo-nhat-tiet-2-79727.html

+ Phát sóng ngày 30/6/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-chuong-trinh-pho-thong-mon-ngu-van-lop-12-chuyen-de-ii-truyen-ngan-hien-dai-viet-nam-chiec-thuyen-ngoai-xa-nguyen-minh-chau-79876.html

+ Phát sóng ngày 7/7/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-ngu-van-chuyen-de-iii-ky-nang-lam-bai-nghi-luan-van-hoc-80022.html

+ Phát sóng ngày 14/7/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-chuong-trinh-hoc-pho-thong-mon-ngu-van-lop-12-nghi-luan-ve-bai-tho-doan-tho-80140.html

- Môn Tiếng Anh 12

+ Phát sóng ngày 13/4/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-tieng-anh-phat-am-va-trong-am-cua-tu-word-pronunciation-and-strees-77888.html

+ Tổng quan các thì trong Tiếng Anh

https://www.youtube.com/watch?v=_CpNdDL98mI&feature=youtu.be

+ Phát sóng ngày 15/4/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-tieng-anh-huong-dan-on-tap-mon-tieng-anh-dai-ptth-thai-nguyen-77962.html

+ Phát sóng ngày 20/4/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-kien-thuc-pho-thong-mon-tieng-anh-lop-12-su-hoa-hop-giua-chu-ngu-va-dong-tu-78116.html

+ Phát sóng ngày 25/4/2020

http://thainguyentv.vn/huong-dan-on-tap-mon-tieng-anh-lop-12-cau-bi-dong-78277-78277.html

+ Phát sóng ngày 27/4/2020

http://thainguyentv.vn/huong-dan-on-tap-mon-tieng-anh-lop-12-bai-6-gerunds-and-infinitives-78339.html

+ Phát sóng ngày 29/4/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-tieng-anh-cau-dieu-kien-78437.html

+ Phát sóng ngày 30/4/2020

http://thainguyentv.vn/huong-dan-on-tap-mon-tieng-anh-lop-12-chu-de-xac-dinh-loi-78444.html

+ Phát sóng ngày 20/5/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-tieng-anh-on-tap-chuyen-de-luyen-tap-phat-am-va-trong-am-cua-tu-78916.html

+ Phát Sóng ngày 27/5/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-tieng-anh-mao-tu-gioi-tu-cau-hoi-duoi-79076.html

+ Phát sóng ngày 3/6/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-chuong-trinh-hoc-pho-thong-lop-12-mon-tieng-anh-lien-tu-va-cac-chuc-nang-giao-tiep-trong-tieng-anh-79249.html

+ Phát sóng ngày 12/6/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-tieng-anh-on-tap-cau-gian-tiep-tuong-thuat-79450.html

+ Phát sóng ngày 17/6/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-tieng-anh-bai-13-tinh-tu-trang-tu-so-sanh-tinh-tu-va-trang-tu-79611.html

+ Phát sóng ngày 22/6/2020

http://thainguyentv.vn/hoc-tieng-anh-qua-truyen-hinh-trinh-do-giao-tiep-co-ban-bai-1-79703.html

+ Phát sóng ngày 26/6/2020

http://thainguyentv.vn/hoc-tieng-anh-qua-truyen-hinh-trinh-do-giao-tiep-co-ban-bai-3-79800.html

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-tieng-anh-bai-14-cum-dong-tu-cum-tu-co-dinh-tu-dong-nghia-tu-trai-nghia-79797.html

+ Phát sóng ngày 29/6/2020

http://thainguyentv.vn/hoc-tieng-anh-qua-truyen-hinh-trinh-do-giao-tiep-co-ban-bai-4-79862.html

+ Phát sóng ngày 1/7/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-tieng-anh-bai-15-dien-tu-vao-cho-trong-trong-doan-van-79904.html

http://thainguyentv.vn/hoc-tieng-anh-qua-truyen-hinh-trinh-do-giao-tiep-co-ban-bai-5-79892.html

+ Phát sóng ngày 3/7/2020

http://thainguyentv.vn/hoc-tieng-anh-qua-truyen-hinh-trinh-do-giao-tiep-co-ban-bai-6-79943.html

+ Phát sóng ngày 6/7/2020

http://thainguyentv.vn/hoc-tieng-anh-qua-truyen-hinh-trinh-do-giao-tiep-co-ban-bai-7-79994.html

+ Phat sóng ngày 9/7/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-chuong-trinh-pho-thong-mon-tieng-anh-lop-12-chuyen-de-menh-de-quan-he-va-menh-de-quan-he-rut-gon-80047.html

+ Phát sóng ngày 11/7/2020

http://thainguyentv.vn/hoc-tieng-anh-qua-truyen-hinh-trinh-do-giao-tiep-co-ban-bai-9-80080.html

+ Phát sóng ngày 13/7/202

http://thainguyentv.vn/hoc-tieng-anh-qua-truyen-hinh-trinh-do-giao-tiep-co-ban-bai-10-80110.html

+ Phát sóng ngày 15/7/2020

http://thainguyentv.vn/hoc-tieng-anh-qua-truyen-hinh-trinh-do-giao-tiep-co-ban-bai-11-80151.html

//- Môn Giáo dục công dân 12

+ Phát sóng ngày 10/4/2020

http://thainguyentv.vn/mon-giao-duc-cong-dan-lop-12-chu-de-phap-luat-va-thuc-hien-phap-luat-77820.html

+ Phát sóng ngày 17/4/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-giao-duc-cong-dan-phap-luat-voi-su-binh-dang-cua-cong-dan-dai-ptth-thai-nguyen-78047.html

+ Phát sóng ngày 24/4/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-giao-duc-cong-dan-quyen-tu-do-co-ban-cua-cong-dan-78251.html

+ Phát sóng ngày 30/5/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-chuong-trinh-pho-thong-mon-giao-duc-cong-dan-lop-12-cong-dan-voi-cac-quyen-dan-chu-79192.html

+ Phát sóng ngày 13/6/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-chuong-trinh-hoc-pho-thong-mon-giao-duc-cong-dan-lop-12-chu-de-phap-luat-voi-su-phat-trien-cua-cong-dan-va-dat-nuoc-79504.html

- Môn Hóa 12

+ Phát sóng ngày 9/4/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-kien-thuc-pho-thong-mon-hoa-hoc-lop-12-phan-hoa-hoc-huu-co-77790.html

+ Phát sóng ngày 16/4/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-kien-thuc-pho-thong-mon-hoa-hoc-lop-12-huong-dan-on-tap-phan-dai-cuong-kim-loai-78005.html

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-hoa-huong-dan-on-tap-phan-dai-cuong-kim-loai-77989.html

+ Phát sóng ngày 23/4/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-kien-thuc-pho-thong-mon-hoa-hoc-lop-12-kim-loai-kiem-kim-loai-kiem-tho-nhom-78225.html

+ Phát sóng ngày 24/5/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-mon-hoa-hoc-lop-12-chuyen-de-mot-so-dang-cau-hoi-va-bai-tap-hoa-hoc-huu-co-79006-79006.html

+ Phát sóng ngày 6/6/2020

http://thainguyentv.vn/on-tap-chuong-trinh-hoc-pho-thong-lop-12-mon-hoa-mot-so-dang-cau-hoi-va-bai-tap-hoa-hoc-huu-co-lop-12-79331.html

+ Phát sóng ngày 20/6/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-hoa-hoc-mot-so-dang-cau-hoi-va-bai-tap-phan-dai-cuong-kim-loai-79668.html

+ Phát sóng ngày 4/7/2020

http://thainguyentv.vn/lop-12-mon-hoa-hoc-on-tap-phan-hoa-hoc-vo-co-phan-kim-loai-kiem-kim-loai-kiem-tho-nhom-79975.html

Nguồn: THPT Ngô Quyền
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 229
Tháng 01 : 4.672
Năm 2022 : 4.672