Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019 - 2020

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 228/KH-NQ                                                                     Thái Nguyên, ngày 02 tháng 10 năm 2019         

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ

NĂM HỌC 2019 – 2020
---------


Căn cứ Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 1668/SGD ĐT- TTr ngày 13/9/2019 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2019-2020; Trường THPT Ngô Quyền lập kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020 như sau:

A. NHIỆM VỤ CHUNG

          1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

2. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra.

          3. Tập trung rà soát tình hình đơn vị, bám sát nhiệm vụ năm học để xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung kiểm tra tập trung vào: Việc thực hiện 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản của ngành; các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, các khoản thu đầu năm học, dạy thêm, học thêm; thực hiện quy chế chuyên môn; thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người học; an toàn trong trường học; đạo đức, lối sống của học sinh và cán bộ; các vấn đề bức xúc trong ngành được dư luận xã hội quan tâm...

4. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác tự kiểm tra trong nội bộ đơn vị.

5. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác PCTN theo quy định của pháp luật.

6. Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. CÔNG TÁC KIỂM TRA

1. Công tác kiện toàn tổ chức kiểm tra

Đầu năm học Hiệu trưởng kiện toàn Ban Kiểm tra nội bộ và trực tiếp làm Trưởng ban, thành viên là cán bộ, giáo viên có năng lực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; chủ động phối hợp với công đoàn nhà trường củng cố về tổ chức và chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân theo Luật Thanh tra 2010 và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

2. Đối tượng kiểm tra

Là lãnh đạo, viên chức, người lao động hoạt động trong đơn vị

3. Các nội dung kiểm tra

          a) Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.       

          - Việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy của đơn vị: Số lượng, chất lượng cán bộ quản lí, nhà giáo, nhân viên. Trong đó tập trung vào tỉ lệ giáo viên/lớp, cơ cấu giáo viên theo môn học, số lượng cán bộ, nhà giáo đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

          - Các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Khuôn viên, cảnh quan, môi trường sư phạm; thiết bị dạy học, phương tiện làm việc; số lượng, chất lượng phòng học, phòng làm việc, phòng bộ môn, phòng đa chức năng, thư viện, sân chơi, bãi tập và các công trình phụ trợ khác.

          - Công tác quản lí tài chính, tài sản: Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài sản, ngân sách nhà nước cấp, các nguồn thu của đơn vị. Trong đó, tập trung kiểm tra, rà soát các khoản thu từ học sinh, cha mẹ học sinh; việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

          b) Việc thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường

          Công tác tuyển sinh đầu cấp; Thực hiện về nội dung chương trình, kế hoạch dạy học; quy chế chuyên môn; kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh, thi THPT quốc gia, thi học sinh giỏi; công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học; hoạt động dạy thêm, học thêm; giáo dục đạo đức thẩm mỹ, thể chất, quốc phòng, lao động, hướng nghiệp, dạy nghề; giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, phòng chống bạo lực học đường, tai nạn đuối nước…

          c) Công tác quản lý của Hiệu trưởng

           Việc đánh giá, xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp đối với cán bộ quản lý, giáo viên theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; đánh giá xếp loại viên chức theo hướng dãn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28/17/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Tuyển dụng, bố trí sử dụng đội ngũ; thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học. Công tác quản lí chuyên môn; kiểm tra toàn diện nhà giáo. Thực hiện quy định về thu, quản lý sử dụng học phí, các nguồn tài chính khác. Công tác xã hội hoá giáo dục của đơn vị.

          d) Hoạt động của các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng

          Công tác quản lý của tổ trưởng, nhóm trưởng; hồ sơ quản lý của tổ; nền nếp sinh hoạt, nội dung sinh hoạt, hình thức sinh hoạt của tổ, nhóm chuyên môn, văn phòng; việc thực hiện quy chế chuyên môn; bồi dưỡng học sinh giỏi; phụ đạo học sinh yếu kém; bồi dưỡng giáo viên; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định; đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

          e) Một số nội dung kiểm tra khác theo thẩm quyền

          Hoạt động của thư viện; hoạt động lao động, văn hoá, thể thao; công tác phối hợp giữa chính quyền với công đoàn nhà trường; sự phối hợp giữa Hiệu trưởng với Ban đại diện cha mẹ học sinh; việc công khai minh bạch tài sản; công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí….

4. Hình thức kiểm tra

- Kiểm tra theo kế hoạch: Được xây dựng trong kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường ngay từ đầu năm học.

- Kiểm tra đột xuất: Theo yêu cầu của Hiệu trưởng; khi phát hiện đối tượng kiểm tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, giải quyết các vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm liên quan đến trách nhiệm của Hiệu trưởng.

5. Quy trình kiểm tra

Thực hiện công tác kiểm tra phải đảm bảo theo quy trình, trừ trường hợp các nội dung kiểm tra thường xuyên (kiểm tra cscs nội dung quản lý của cơ quan). Quy trình kiểm tra gồm các bước:

  • Ban hành quyết định kiểm tra
  • Xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra
  • Thực hiện kiểm tra: Xem xét, xác minh các nội dung kiểm tra; lập biên bản kiểm tra; báo cáo kết quả kiểm tra.
  • Thông báo kết quả kiểm tra hoặc Kết luận kiểm tra.

  II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Khiếu nại 2011; Luật Tố cáo 2011; Luật Tiếp công dân 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Bố trí địa điểm tiếp công dân, công khai lịch, nội quy tiếp công dân; phải có sổ theo dõi tiếp công dân và thực hiện quy trình tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân 2013, Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Chỉ thị số 33- CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Quy định số 65-QĐ-TW ngày 03/02/2017 của ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tintuyeen truyền phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 27- CT/TW ngày 10/01/2019 của bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 24/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ tại các CSGD trong cả chương trình chính khóa và ngoại khóa theo Công văn số 4145/BGDĐT-TTr ngày 24/8/2016 của bộ GDĐT.

2. Tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về “Triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Đề án số 07-ĐA/TU ngày 25/11/2016 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của tỉnh Thái Nguyên; Kế hoạch số 297/KH-SGDĐT ngày 28/02/2019 của Sở GDĐT Thái Nguyên về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và các văn bản khác có liên quan.

4. Tổ chức thực hiện kê khai, xử lý thông tin về thu nhập và tài sản cá nhân trong các đơn vị; chi trả nguồn thu cá nhân qua thẻ ATM; thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong xây dựng kế hoạch, kết quả công tác, thu nhập, tăng lương, khen thưởng và các quyền lợi khác.

          IV. LỊCH KIỂM TRA NỘI BỘ

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG TÁC

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KIỂM TRA

NGƯỜI KIỂM TRA

 

8/2019
 

- Kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- GVCN, nhân viên thiết bị, GV dạy TD-QPAN, thư viện.

 

- Đ/c Huỳnh

 

9/2019

- Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn.

- Tổ chuyển môn

- Đ/c Hằng
 

10/2019

- Kiểm tra toàn diện nhà

giáo.

- Giáo viên

 Ban KT nội bộ.

11/2019

- Kiểm tra hoạt động của bộ phận thư viện, thiết bị.

- Kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Kiểm tra toàn diện nhà giáo.

- NV Thiết bị, Thư viện.

 

- Giáo viên dạy thêm

 

- Giáo viên

- Đ/c Hằng

 

- Tổ chuyên môn

- Ban KT nội bộ

12/2019

- Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư, hành chính.
- Kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

- Kiểm tra công tác quản lí tài chính, tài sản.

- Văn thư, Tổ Văn phòng.
- GVCN, nhân viên thiết bị, thư viện.

 

- Kế toán, Thủ quỹ

 

- Đ/c Huỳnh

 

 

 

 

- Ban KT nội bộ.

 

 

 

 

01/2020

- Kiểm tra hoạt động và chất lượng giáo dục đạo đức học sinh; thực hiện nội dung, chương trình kế hoạch giáo dục đạo đức trong và ngoài giờ lên lớp.

- Kiểm tra việc đánh giá, xếp loại  HKI của học sinh.

-  GVCN, Đoàn thanh niên.

 

 

 

 

- GVCN, giáo viên giảng dạy.


- Đ/c Huỳnh

 

 

 

 

- Ban KT nội bộ.

02/2020

- Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua.
- Kiểm tra các hoạt động hướng nghiệp và dạy nghề, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng.

- Kiểm tra toàn diện nhà giáo.

- Đoàn thanh niên, Công đoàn, GV, NV

 

- GV dạy môn Thể dục và GDQP, GVCN
 

 

- Giáo viên

- Đ/c Huỳnh.

 

 

- Đ/c Huỳnh

 

 

 

- Ban KT nội bộ

3/2020

- Kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm.
- Kiểm tra hoạt động của giáo viên chủ nhiệm; hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về công tác giáo dục đạo đức học sinh, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

- Kiểm tra toàn diện nhà giáo.

- GV dạy thêm.

- GVCN, Đoàn thanh niên.

 

 

 

 

 

- Giáo viên

- Ban KT nội bộ

 

.- Đ/c Huỳnh

 

 

 

 

 

- Ban KT nội bộ

4/2020

- Kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn.

- Kiểm tra việc giáo dục lao động, bảo vệ CSVC của các lớp.

- Tổ chuyên môn

 

 

- GVCN

- Đ/c Hằng

 

 

- Đ/c Huỳnh

5/2020

- Tự kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng.

- Kiểm tra việc đánh giá, xếp loại  HKII, cả năm của học sinh; hồ sơ thi THPT quốc gia.

- Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng.
- Kiểm tra công tác bình xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức.

- Hiệu trưởng

 

- GVCN, giáo viên giảng dạy.

 

-  Ban tự kiểm định chất lượng.

- Hiệu trưởng, Tổ chuyên môn, Công đoàn

 

 

 

 Ban KT nội bộ

 

 

 

 

 

        

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Công tác kiểm tra nội bộ là yêu cầu bắt buộc đối với nhà trường. Căn cứ vào kế hoạch này, các phó Hiệu trưởng cụ thể hóa kế hoạch kiểm tra theo nhiệm vụ được phân công phụ trách và triển khai kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên ngay từ đầu năm học để các tổ trưởng chuyên môn nắm bắt kế hoạch kịp thời, lên kế hoạch thực hiện cho tổ.

Kết quả kiểm tra phải được kết luận, thông báo trong đơn vị, hồ sơ kiểm tra nội bộ phải lưu đầy đủ, đúng quy định từ tổ chuyên môn đến nhà trường.

Tùy vào tình hình công việc cụ thể, lãnh đạo trường có thể điều động thêm một số CBGV, cốt cán chuyên môn tham gia công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường./.

Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT Thái Nguyên;

- Ban kiểm tra nội bộ;
- Tổ chuyên môn;
- Website trường;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã kí)


Phan Vũ Hào

 

Nguồn: thptngoquyen.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 229
Tháng 01 : 4.669
Năm 2022 : 4.669