THAM QUAN TRẢI NGHIỆM TẠI BẢO TÀNG LLVT VIỆT BẮC - QUÂN KHU I, NĂM 2019